publications

2023

 1. remodiffuse.png
  ReMoDiffuse: Retrieval-Augmented Motion Diffusion Model
  Mingyuan Zhang, Xinying Guo, Liang Pan, Zhongang Cai, Fangzhou Hong, Huirong Li, Lei Yang, and Ziwei Liu
  2023

2022

 1. motiondiffuse.png
  MotionDiffuse: Text-Driven Human Motion Generation with Diffusion Model
  Mingyuan Zhang, Zhongang Cai, Liang Pan, Fangzhou Hong, Xinying Guo, Lei Yang, and Ziwei Liu
  2022